Säännöt

1§  NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kaakon Kalevalaiset. Se kuuluu jäsenenä Kalevalaisten Naisten Liitto ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Yhdistyksen kotipaikka on Virolahden kunta ja sen toiminta-alueena on Virolahden kunta ja Miehikkälän kunta sekä näiden kuntien ympäristö.

 

2§  YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT           

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen sellaisia henkilöitä, jotka toimivat sekä henkisen että aineellisen suomalaiskansallisen perinteen vaalijoina ja työskentelevät sen soveltamiseksi nykykulttuuriin. Yhdistyksen jäsenet toimivat sääntöjen ja liiton sääntöjen ja päättävien elinten päätösten mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

          - järjestää esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä näyttelyjä, kursseja ja retkiä
         -  pyrkii löytämään ja rakentamaan kansainvälisiä yhteyksiä suomalaisen perinnekulttuurin
            pohjalta
            kansainvälisen kulttuurinvaihdon lisäämiseksi
         -  tekee kulttuurityötä Kalevalan tunnetuksi tekemiseksi eri-ikäisten suomalaisten ja 
            vierasmaalaisten keskuudessa

          - kustantaa omana alaansa koskevia julkaisuja ym. painotuotteita

        -  harjoittaa toimintansa tukemiseksi suomalaista kulttuuria edustavien 
           tuotteiden valmistamista ja myyntiä
        -  voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä voi omistaa ja hallita kiinteää ja
           irtainta omaisuutta.

 

3§  JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka haluaa toimia yhdistyksen periaatteiden hyväksi.

 Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ansiokkaasti toimineen jäsenen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4§  JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus tarkan harkinnan jälkeen erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita tai yhdistyksen ulkopuolella tuottaa haittaa sen toiminnalle.

Mikäli erottaminen tapahtuu muiden kuin laiminlyötyjen jäsenmaksujen johdosta, erotetulla jäsenellä on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle jätettävällä kirjallisella valituksella vedota päätöksestä seuraavaan yhdistyksen kokoukseen.

 

5§  JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua siten kuin yhdistyksen vuosikokous päättää. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistys suorittaa liitolle sen päätösten mukaiset vuosimaksut.

 

6§  YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa.

 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin.

Ylimääräisiä kokouksia yhdistys pitää silloin, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi neljäsosa (1/4) yhdistyksen jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsittelyyn, on asia esitettävä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja hallituksen on se otettava perusteluineen kokouksen esityslistalle.

Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei voida tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, tai jos päätös tehdään erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse, on arvalla ratkaistava tulos. Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli joku jäsen sitä pyytää.

Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

 

8§ KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kiertokirjeellä tai alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

9§ VARSINAINEN KOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa

  1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintavuodelta.

  2. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

  3. Valitaan edustajat liiton kokouksiin.

  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimikautta varten.

  5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

  6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

  7. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä.

  8. Valitaan hallituksen muut jäsenet.

   Valitaan yhdistyksen edustajat niihin toimikuntiin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustajansa.

  9. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.

  10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   

10§ YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4 – 6) varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi. Muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kaksi jäsentä joutuu eroamaan. Ensimmäisellä kerralla vaalin yhteydessä eroamisjärjestys määrätään arpomalla he henkilöt, jotka joutuvat erovuoroon ensimmäisen ja toisen vuoden perästä. Tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoronperään. Puheenjohtajana tai muuna hallituksen jäsenenä voi olla enintään kuusi vuotta kerrallaan.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti heiltä pyytää.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

          Hallituksen tehtävänä on

  • Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistystä koskevat asiat näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

  • Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat.

  • Toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.

  • Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistamisesta.

  • Hyväksyä jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta.

  • Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

  • Edustaa yhdistystä ulospäin toimien 2§:ssä määriteltyjen yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti.
 

11§ TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitus moi muodostaa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät. Puheenjohtajalla on oikeus osallistua toimikuntien kokouksiin.

 

12§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

13§ TOIMINTA - JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina toiminnantarkastajalle jättöä varten viimeistää kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

 

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Nämä säännöt ja niihin tehtävät muutokset on esitettävä liiton hallituksen hyväksyttäväksi.

Yhdistyksen toiminnan lopettamiseksi vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joiden kokoon kutsussa purkamiskysymys on erikseen mainittu. Samoissa kokouksissa päätetään yhdistyksen varojen luovuttamisesta Kalevalaisten Naisten Liitto ry:lle.